Obxectivos
 1. Potenciar a capacidade reflexiva e crítica fronte á realidade que nos rodea.
 2. Promover a participación activa de todos os sectores da comunidade no Centro: familias, profesorado e alumnos/ás, fomentando o sentimento de pertenza a ela.
 3. Desenvolver nos nosos alumnos/ás a capacidade de resposta e decisión que axuda a garantir a súa liberdade e autonomía persoal.
 4. Preparar para a participación na vida, desenvolvendo hábitos de cooperación que fomenten a paz, a liberdade e a solidariedade entre persoas e pobos.
 5. Favorecer o desenvolvemento integral da persoa/alumno, axudando deste xeito a mellorar a realidade humana da nosa sociedade.
 6. Ofrecer todos os recursos posibles aos nosos alumnos/ás (económicos, didácticos, morais) co fin de garantir unha formación básica adaptada ás súas necesidades.
 7. Desenvolver a nosa acción nun clima equilibrado e acolledor.
 8. Crear hábitos e actitudes nos nosos alumnos/ás que favorezan unha mellor formación para a saúde, o consumo, e a defensa do medio.
 9. Poñer en contacto o alumnado con técnicas e estratexias baseadas na “aprendizaxe cooperativa” na que se fundamenta a nosa institución Educativa.
 10. Considerar o alumnado como verdadeiro protagonista da súa aprendizaxe, interesado polo seu propio proceso formativo e dando significado aos seus contidos.
 11. Poñer en contacto o alumnado con técnicas e estratexias de traballo intelectual que o capaciten para aprender a prender.
 12. Acomodar as nosas estratexias de ensino ás necesidades dos nosos estudantes poñendo especial interese naqueles que presentan N.E.E. tanto por defecto como por sobredotación, ensinando nun clima de atención e diversidade.
 13. Tender cara a unha escola comprensiva favorecendo e potenciando as aprendizaxes significativas, tendo como referencia o modelo construtivista.
 14. Asegurar aos nosos alumnos/ás unha axeitada orientación persoal, escolar e profesional mediante un sistema de titorías apropiado.
 15. Fomentar e propiciar a participación do profesorado na súa formación permanente.
 16. Favorecer a utilización do ámbito aproveitando os seus recursos para achegalos á vida escolar.
 17. Potenciar as relacións con organizacións, institucións externas ao Centro co fin de enriquecer ou servizo cultural educativo da nosa comunidade e viceversa.
 18. Promover entre todos os membros da Comunidade o interese por colaborar na organización de actividades lúdico-recreativas culturais.
 19. Espertar tanto no profesorado coma no alumnado o principio da creatividade investigando continuamente na práctica educativa, co fin de mellorala (novos proxectos educativos, novas técnicas de estudo, etc.)
 20. Avanzar no noso Centro cos cambios que se producen na nosa sociedade en todos os ámbitos (social, económico, cultural, tecnolóxico, etc.)
 21. Trasladar aos alumnos/ás actitudes e hábitos de comunicación, relación, traballo a través do cooperativismo de casa á súa vida futura, tanto laboral como persoal.