Normas de convivencia do centro

Con estas normas de convivencia, pretendemos conseguir:

 • O desenvolvemento integral da persoa.
 • Recoñecer e respectar os dereitos de todos os membros da comunidade educativa.
 • Un bo ambiente educativo e de relación no Colexio.
 • Os fins educativos do centro.

ALUMNOS E ALUMNAS

 • Respectar os compañeiros, profesores e demais membros da comunidade educativa.
 • Facer un correcto uso da linguaxe; usando un vocabulario apropiado.
 • Ser puntuais na entrada ao Colexio e cambios de clase. Cando algún alumno ou alumna chegue tarde, deberá entrar no Centro pola porta de administración, na dependencia do cal permanecerá até o inicio da seguinte hora lectiva.
 • Acudir a clase co material escolar axeitado.
 • Manter actitude de atención e traballo en clase.
 • Non falar nin molestar durante as explicacións.
 • Tomar nota das tarefas que encomendan os profesores e realizalas.
 • Coidar o aseo persoal.
 • Manter limpos e coidados os pupitres, paredes e dependencias en xeral.
 • Manter limpos e coidados os libros, deixárase en bo estado.
 • Facer uso apropiado das papeleiras, tanto nas clases coma no patio.
 • Durante as clases de educación física empregaranse unicamente o uniforme oficial do Centro para a devandita materia.
 • Camiñar polos corredores e escaleiras sen presas, sen empurróns e sen berros.
 • Non saír ao corredor nos cambios de clase e esperar dentro da aula á chegada do profesor.
 • Durante os cambios de clase non se pode ir ao servizo.
 • Durante os recreos non se pode permanecer nas aulas, corredores, nin outras dependencias, polo que se debe permanecer no patio até oír o sinal correspondente.
 • Non traer ao Colexio obxectos cos que se poidan danar a si mesmos e aos demais.
 • Está prohibido fumar en calquera das dependencias do Centro, incluído o autobús de transporte escolar.
 • Non comer pipas, goma de mascar ou outras lambetadas nas clases e corredores.
 • As roturas e danos ocasionados no Colexio ou no transporte escolar por un ou por un uso inadecuado, serán aboados polos alumnos responsables.
 • O autobús de transporte escolar considérase, a todos os efectos, parte do Centro.
 • O Centro non se fai responsábel das posibles perdidas ou subtraccións que se poidan producir durante o horario escolar.
 • Dentro do recinto escolar non se pode utilizar o teléfono móbil, cámaras fotográficas ou de video, aparatos reprodutores de son, tipo discman, mp3, radio, etc.
 • Ningún alumno ou alumna poderá saír do Centro, durante o horario escolar, sen o consentimento do titor ou titora. Para que poida saír terá que cubrir un impreso de solicitude de saída, que unha vez cuberto e asinado polo pai, nai ou persoa que o represente, entregará ao seu titor ou titora. O devandito impreso recollerao en administración.
 • Non se pode abandonar o Centro durante as horas de recreo.
 • Durante as datas de exame, se o alumno ou alumna se incorpora tarde a clase sen xustificante oficial (médico, etc.) non poderá realizar o exame correspondente.
 • Todo alumno ou alumna que sexa expulsado temporalmente do Centro non poderá realizar a viaxe de fin de curso.
 • Ningún alumno ou alumna poderá vir ao Centro ou irse del noutro medio que non sexa o transporte escolar, a non ser que indicase no impreso de matrícula “non usa transporte escolar”.

PAIS E NAIS

 • Dereito a recibir información do profesor/a-titor/a daqueles aspectos relacionados co desenvolvemento académico dos seus fillos/ás.
 • Dereito a ser recibido polo persoal docente nos horarios establecidos logo de solicitude.
 • Dereito a coñecer o calendario escolar e as actividades escolares, extraescolares e outras actividades que teñan que ver co proceso formativo dos seus fillos/ás.
 • Ser informados e escoitados sobre as faltas e posibles sancións que se vaian impoñer aos seus fillos.
 • Deber de estar ao corrente da problemática educativo do seu fillo/a e cooperar co Centro para a súa mellor formación, entre outros aspectos no cumprimento destas normas de convivencia.
 • Deber de acudir ao Centro cantas veces sexa requirido polos profesores.
 • Deber de velar pola asistencia puntual a clase do seu fillo/a.
 • Deber de velar pola correcta utilización do uniforme escolar e do uniforme de educación física.
 • Deber de xustificar por escrito as faltas de asistencia así como as saídas en horas lectivas.
 • Aceptar os acordos dos órganos colexiados do Centro e cumprir o Regulamento de Réxime Interno na parte que os afecte.
 • Poden acompañar os seus fillos/ás até a entrada do Colexio pero, en ningún caso, deberán entrar no Centro nin se poñer diante das portas, para non obstaculizar a entrada e saída do alumnado.
 • Os alumnos e alumnas, até 2º de E.S.O., han de traer o uniforme, completo e en bo estado.
 • A partir de 3º de E.S.O., vir ao Centro coa roupa axeitada.

MEDIDAS CORRECTORAS

Cando algún membro da comunidade educativa non actúe de acordo coas nosas normas de convivencia fixadas no Regulamento de Réxime Interno, adoptaranse as medidas correctoras correspondentes, considerando previamente a situación e as condicións do alumno e o seu comportamento. Polo tanto no caso de incumprimento de RRI, e en función da gravidade da falta, levasen a cabo as seguintes medidas:

 • Comparecencia ante o titor/a e amoestación privada. Comparecencia inmediata ante o xefe/a de estudos.
 • Notificación, por escrito, aos pais ou titores legais
 • Realización de tarefas que contribúan á reparación de danos materiais causados intencionadamente nas dependencias ou material do Centro, ou de obxectos e pertenzas doutros membros da comunidade educativa.
 • Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares e complementarias que se realicen durante o curso ou grupo ao que pertence ao alumno/a, incluída a excursión de fin de curso.
 • Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período máximo de tres días lectivos, sen que iso implique a perda dalgunha avaliación. Durante o tempo que dure a suspensión, o/a alumno/a deberá realizar as tarefas que se determinen para evitar calquera tipo de alteración no proceso formativo.
 • Suspensión do dereito de asistencia ao centro por un período máximo de tres días.  Durante o tempo que dure a suspensión, o/a alumno/a deberá realizar as tarefas que se determinen para evitar calquera tipo de alteración no proceso formativo.
 • No caso da utilización, nas dependencias do Centro, de teléfonos móbiles ou calquera outro aparato de imaxe ou son, a primeira infracción levará consigo a retirada do aparato de imaxe ou son e a custodia deste até que a familia se faga responsable del. A reiteración carrexará a retirada e custodia do aparato ata a finalización do curso e no caso de persistir na súa actitude considerarase a suspensión do dereito de asistencia ao Centro durante un máximo de tres días lectivos.
 • UNIFORME ESCOLAR E EDUCACIÓN FÍSICA

Todos os alumnos/ás, obrigatoriamente, deberán utilizar nas clases de educación física o uniforme oficial do Centro que consta de pantalón azul, camiseta e zapatilla de cor branca. Se quere utilizar chándal este ten que ser, tamén o chándal oficial do Centro. No caso de incumprimento desta norma, considerarase:

  • Primeira infracción contra a norma: Falta leve
  • Segunda infracción contra a norma: Falta grave
  • Terceira infracción contral a norma: Falta moi grave

ÓRGANO CORRECTOR

 • En función da gravidade da falta estas serán sancionada polo /a profesor/a, titor/a ou director/a
 • A comisión de faltas moi graves serán sancionadas polo Consello Escolar do Centro, preza instrución dun expediente por parte dun/a instrutor/a que será designado polo Consello Escolar.
 • En todos os casos  porase en coñecemento dos pais ou titores legais do alumno/á falta cometida e a sanción, que no caso, se impuxese.