Aula de pedagoxía terapéutica

Ten como finalidade prestar atención ós alumnos/as que presenten necesidades educativas especiais no seu proceso de ensino-aprendizaxe, servindo como apoio ó profesorado no traballo diario con este alumnado: dificultades de lectoescritura, reforzo e apoio nas diferentes áreas curriculares, habilidades mentais básicas (razoamento, memoria, atención…).